Ред и условия за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен обект

Правно основание:

Чл.28 ал.1 Пред стационарни търговски обекти, върху терени общинска собственост могат да бъдат разполагани подвижни съоръжения, обслужващи извършваната в обекта търговска дейност.

(2) Подвижни съоръжения по смисъла на ал. 1 са:

1. Маси и столове за консумация на открито;

2. Хладилни витрини;

3. Щендери и стелажи за излагане на предлагани за продажба в търговския обект стоки;

(3) От съоръженията по ал. 2 не може да се извършва самостоятелна търговска дейност.

(4) Не могат да бъдат предмет на излагане по ал. 2, т. 3 стоките, изброени в чл. 20, ал. 1 от  Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община..

(5) Разполагането на съоръжения по ал. 2, т. 2 следва да бъде в съответствие с нормативните изисквания относно захранването с ел. енергия с оглед запазване живота и здравето на гражданите.

Чл. 28а. Разполагането на подвижни съоръжения по чл. 28, ал. 2 се извършва въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността.

Разрешението се издава въз основа на заявление / по образец/, подадено до кмета на района.

В заявлението се посочва:

- Номер на заявлението за работно време на търговският обект, пред който ще се разполагат подвижните съоръжения.

 - Индивидуална схема, указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници. Схемата се съгласува с Дирекция „Транспорт“ на Столична община и се одобрява от гл архитект на района.

Срок:

Заявлението се подава до 15  / петнадесето/ число на предходния месец.

Получаване на разрешението след 1 – во число.

Таксите  се заплащат при издаване на разрешението за посочения в него период в касата на съответната районна администрация.

При ползване на мястото повече от месец, таксите  се заплащат:

1. За първия месец - при издаване на разрешението съгласно Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община;

2. За всеки следващ месец - авансово от 20-то до 30-то число на предходния месец.

Таксите  се заплащат в определените размери, независимо от това колко време през деня или месеца е заето мястото.

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:

Зони лв./кв. м/ден лв./кв. м/месец
За ІІІ-та зона 1,40 35,00

 

1а.  За разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти - таксата по т. 1.

 - За разполагане на маси и столове за консумация на открито - 51 % от таксата по т. 1.

 - За заетата от ограждащи декоративни елементи площ, но за не повече от 10 % от  общата разрешена за ползване площ - не се заплаща такса.

-  За подиуми:

в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация - 51 % от таксата по т. 1;

- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - 5.00 лв./кв. м/месец.

 Разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито се издава за срок до 6 /шест/ месеца.

 Изисквания:

- Лицата, на които е издадено разрешение по чл. 28, извършват търговия на открито в часовете от 07.00 ч. до 22.00 ч.

 - Органът, издал разрешението за ползване на място за извършване на търговия на открито или за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти може да го прекрати:

1.  При неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. Когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;

3. Когато мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;

4. Когато обществени нужди налагат това;

5. По искане на лицето, на което е издадено.

Искането по т.5 се подава до кмета на съответния район не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на прекратяване.

Завление подвижни съоръжения пред стационарен ТО