Ред и условия за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми

 Чл. 33н. За фирмени тотеми, поставяни по реда на Наредбата за преместваеми обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община върху части от терени общинска собственост се издава разрешение за ползване на място (по образец) от кмета на района, на чиято територия се поставя фирмения тотем.

Чл. 33о. (1) Разрешението за ползване на място по чл. 33н се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се поставя фирмения тотем.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на поставяне на фирмения тотем.

(3) В заявлението се посочват следните данни:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- вид и адрес на обекта, който се обозначава;

- дата на поставяне;

- срок.

(4) Към заявлението се прилагат:

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за юридически лица без регистрация в търговския регистър;

- одобрена проектна документация;

- разрешение за поставяне.

Чл. 33п.  (1) Разрешение за ползване на място по чл. 33н се издава за срок до 3 (три) години.

(2) В разрешението задължително се посочват следните данни:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- местоположение, характеристики и заета общинска площ от фирмения тотем, определена съобразно т. 9 от Приложение № 1 на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;

- вид и адрес на обекта, който се обозначава;

- срок;

- размер на дължимата месечна такса  за поставяне на фирмени тотеми - 50.00 лв./месец/кв.м. заета площ, но не по-малко от площта на проекцията на най-големия правоъгълен контур, обхващащ най-външните точки на обемната фигура върху общинския терен.

(3) Срокът на разрешението за ползване на място по чл. 33н може да бъде продължаван за срока по ал. 1 въз основа на заявление, подадено до кмета на района не по-късно от 1 (един) месец преди изтичане на срока на предходното разрешение.

(4) Общият срок на ползване по ал. 3 не може да надхвърля срока на разрешението за поставяне на фирмения тотем.

 Изисквания:

Чл. 33с.  (1) Органът, издал разрешението за ползване на място по чл. 33н, може да го прекрати:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато обществени нужди налагат това;

4. по искане на лицето, на което е издадено.

(2) Искането по ал. 1, т. 4 се подава до кмета на съответния район не по-късно от 14 дни преди датата на прекратяване.

(3) С прекратяване на разрешението по чл. 33н се прекратява действието и на разрешението за поставяне на фирмения тотем и се предприемат действия по премахване на фирмения тотем.

Заявление за поставяне на фирмен тотем