Ред и условия за ползване на място за поставяне на фирмени информационно-указателни табели /ФИУТ/ от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Фирмени информационно-указателни табели се поставят по общински типов проект върху стълбове за улично осветление - общинска собственост въз основа на разрешение за ползване на място (по образец), издадено от кмета на района, на чиято територия се поставят табелите.

            Разрешението се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия се намира обекта, чието местоположение се указва с фирмените информационно-указателни табели.

 В заявлението се посочват следните данни:

- фирма/ трите имена на физическото лице;

- ЕИК/ БУЛСТАТ;

- брой и характеристики на фирмените информационно-указателни табели;

- вид и адрес на обекта/дейността, който/която се указва;

- срок.

Към заявлението се прилагат:

- карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ - за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър;

- списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите;

- отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка;

- визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка;

- текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела - 2 бр.;

- декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно - указателни табели в съответствие с общинския типов проект.

            Когато със заявлението по ал. 1 са посочени места за поставяне на фирмени информационно-указателни табели, находящи се на територията на друг район заверено копие от документите се изпраща служебно на кмета на съответния район за издаване на разрешение за което се уведомява заявителя.

  Разрешение за ползване на място по чл. 33а се издава за срок до 1 (една) година.

- размер на дължимата месечна такса- за поставяне на фирмена информационно-указателна табела - 50.00 лв./месец/кв.м. информационна площ.

Изисквания:

 Забранява се поставянето на фирмени информационно-указателни табели:

1. в I-ва и в VI-та зона;

2. върху стълбове с елементи от системата за регулиране на движението (пътни знаци, светофари и др.);

3. върху стълбове от контактната мрежа на градския транспорт и уличното осветление, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;

4. върху дървета.

             Фирмените информационно-указателни табели се поставят само по общински типов проект.

            Всяко юридическо или физическо лице има право да разположи върху имоти общинска собственост до 4 /четири/ броя фирмени информационно-указателни табели, свързани с един негов обект или дейност на разстояние не повече от 200 метра от обекта.

             На една улица (булевард) могат да се поставят не повече от две фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност - по една за всяка посока на движение.

            Органът, издал разрешението за ползване на място може да го прекрати (изцяло или частично) или измени:

1. при неплащане на таксата за ползване повече от един месец;

2. когато мястото не се използва, в съответствие с издаденото разрешение;

3. когато обществени нужди налагат това;

4. по искане на лицето, на което е издадено.

            Искането по ал.1, т.4 се подава до кмета на района, издал разрешението не по - късно от 14 дни преди датата на прекратяване.

Декларация ФИУТ

Заявление - поставяне ФИУТ