Ред за извършване на продажба на мартеници, картички, коледни и новогодишни играчки, събори спортни, обществени и други мероприятия на територията на район „Надежда“

1. Издаване заповед на Кмета на района за определяне на допълнителни места за извършване на търговия на открито на територията на района за съответните мероприятия и кампании. Създаване на организация  при определяне на местата за извършване  търговия на открито да се спазват следните изисквания.

- Да не се възпрепятства свободното придвижване на граждани.

- Опазване на чистотата и недопускане на увреждане на настилката и тревните площи.

- В разрешенията да се определя точната стокова специализация за която се издават.

- Да се спазват изискванията за безопасност на движението, опазване на чистотата и обществения ред.

- Издадените разрешителни са по реда на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и се таксуват по реда на НОАМТЦУПСО.