Работно време на стационарен търговски обект, съгласно Раздел І от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Работно време на стационарен  търговски обект, съгласно  Раздел І  от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община.

При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му.

Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на района със започване дейността на обекта.

В заявлението се посочва:

- фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

- вид на търговския обект;

- адрес на търговския обект;

- трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;

- номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;

- номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти в които се упражняват занаяти;

- обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;

- обектът отстои/не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.

            Търговецът заявява работно време и часове за зареждане. При необходимост представя съгласувана от главния архитект на Столична община схема за разполагане на маси, столове и други подвижни съоръжения около обекта.

Търговецът може да приложи към заявлението за работно време, копия от следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

2. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от Закона за храните - за обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3;

3. удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;

4. карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица.

Заявено работно време:

За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и   часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.

За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.

Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта.

Срок -  едномесечен срок, 7 (седем) дневен срок от подаването му.

При промяна на обстоятелствата/ вписани в заявлението/, търговецът е длъжен в 14 /четиринадесет/  дневен срок от настъпването им да информира Кмета на района.

Заявление – изтегли оттук