Учредяване на настойничество/попечителство, назначаване на настойник/попечител за първи път

Учредяване на настойничество/попечителство, назначаване на настойник/попечител за първи път

ОСНОВЕН НОРМАТИВЕН АКТ: Семеен кодекс

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление (по образец);

2. Съдебно решение за лишаване от родителски права/поставяне под запрещение на лицето, с печат "Влязло в сила"/Акт за смърт;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 158 от Семейния кодекс (по образец) – за всеки член от настойническия съвет / за заместник-попечителя;

4. Декларация за съгласие на членовете на настойническия съвет /на заместник-попечителя.

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

До Органа по настойничество и попечителство по последен постоянен адрес на лицето, за което следва да се учреди настойничество или попечителство, се депозира заявление (по образец).  Към заявлението се прилагат всички необходими изброени по-горе документи. Когато заявителят е съпруг/съпруга на запретеното лице или негов родител, не се учредява настойнически съвет, а се прилагат изискванията на чл. 173 от Семейния кодекс за настойничество/попечителство по право. Тогава не е необходимо да бъдат прилагани декларации за съгласие, описани в т. 4 по-горе.

При постъпване на документи, удостоверяващи необходимостта от назначаване на настойник/ попечител, органът по настойничеството и попечителство е длъжен да назначи настойнически съвет или попечител и заместник-попечител в 30-дневен срок.

Органът по настойничество и попечителство по постоянния адрес на лицето назначава настойник, заместник-настойник и двама съветници измежду роднините и близките на малолетния или на поставения под пълно запрещение, които най-добре ще се грижат за неговите интереси и са дали писмено съгласие за това. Те образуват настойнически съвет. Действията на Органа по настойничество и попечителство се обективират в протокол. След съставяне на протокола, се издава  удостоверение за настойничество/попечителство, с което настойникът/попечителят се легитимира като такъв, където е необходимо.

След учредяване на настойничество, настойникът е длъжен, съгласно изискванията на чл. 171 от Семейния кодекс, ежегодно, до края на м. февруари, настойникът дава отчет за дейността си пред настойническия съвет и го представя пред органа по настойничеството и по попечителството.

Срок за изпълнение: 14 (четиринадесет) дни

За услугата не се дължи такса.