Изплащане на присъдена издръжка от държавата/общината на малолетни/непълнолетни лица, когато длъжникът няма имущество

ОСНОВЕН НОРМАТИВЕН АКТ: Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Констативен протокол от съдия-изпълнителя (ДСИ или ЧСИ), ведно с необходимите приложения към същия (изпълнителен лист, справки за наличие на имущество и др.);

2. Декларация от взискателя (по образец).

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

Съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка: Държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка, когато по изпълнителното дело се установи, че длъжникът няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.

Издръжката се изплаща чрез общината по постоянния адрес на взискателя по изпълнителното дело след установяване на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс с констативен протокол на съдебния изпълнител.

Взискателят (родителят, на когото са присъдени децата, чиято издръжка се дължи) следва да образува изпълнително дело (въз основа влязло в сила съдебно решение, в което е определена издръжката, която се дължи, както и издаден изпълнителен лист)  и да депозира молба при съдебен изпълнител (ДСИ или ЧСИ), който да направи пълно имуществено проучване на длъжника. Това проучване е задължение на съответния съдия-изпълнител, избран от взискателя, а не на самия взискател. 

Установените резултати се отразяват в констативен протокол от съдия-изпълнителя и се изпращат към районната администрация заедно с приложимите документи по постоянен адрес на взискателя от съдия-изпълнителя, след което административният орган издава заповед за изплащане на издръжка. Ежемесечно след издаване на заповедта и започване изплащането на издръжката, взискателят депозира декларация (по образец), с която декларира, че не получава средства от длъжника.

За да продължи изплащането на издръжката, на всеки 6 (шест) месеца взискателят следва да депозира искане до съдия-изпълнителя  за извършването на ново цялостно имуществено проучване на длъжника, чиито резултати се обективират в нов констативен протокол с приложимите към същия документи и се изпращат от съдия-изпълнителя към районната администрация.

Издръжката се изплаща в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер за присъдена издръжка, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

Изплатените суми за издръжка са за сметка на длъжника.

Срок за изпълнение: 14 (четиринадесет) дни

За услугата не се дължи такса.