Издаване на удостоверение на вече назначен настойник/попечител

ОСНОВЕН НОРМАТИВЕН АКТ: Семеен кодекс

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление (по образец);

2. Отчет за изминалата календарна година от настойника/попечителя (в свободен текст);

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 158 от Семейния кодекс (по образец) – за всеки член от настойническия съвет / за заместник-попечителя;

4. Декларация за съгласие на членовете на настойническия съвет / на попечителя.

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

Предвид, че удостоверението за настойничество/попечителство е със срок на валидност до края на съответната календарна година, настойникът/попечителят следва да депозира заявление (по образец) до Органа по настойничество и попечителство, за да му бъде издадено ново актуално удостоверение. Към заявлението се прилагат всички изброени по-горе документи.

Срокът за подаване на отчета на настойника/попечителя е краят на м. февруари (съгласно изискванията на Семейния кодекс).

За промяна в настояническия съвет /промяна на попечителите, заявителят следва да уведоми Органа по настойничество и попечителство.

След представяне на заявлението с посочените по-горе документи, Органът по настойничество и попечителство издава удостворение за настойничество/попечителство, с което настойникът/попечителят се легитимира като такъв, където е необходимо.

Срок за изпълнение: 14 (четиринадесет) дни

За услугата не се дължи такса.