Изготвяне на решения, с които се признава чуждестранно съдебно решение или друг акт по КМЧП

ОСНОВЕН НОРМАТИВЕН АКТ: Кодекс на международното частно право

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление (по образец) - подава се лично или от лице с нотариално заверено пълномощно;

2. Влязло в сила чуждестранно съдебно решение или друг акт, представен в оригинал, както и в превод на български език, който е удостоверен с печат и подпис на преводач - нотариално заверен;

3. Нотариално заверена декларация по реда на чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;

4. Документи за самоличност.

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

Заявителят депозира заявление (по образец) ведно с описаните по-горе документи.

След констатиране от страна на административния орган, че са приложени всички необходими документи, се изготвя решение, с което се признава чуждестранното съдебно решение/акт съгласно изискванията на Кодекса на международното частно право.

За услугата не се дължи такса.