Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Правно основание: Закона за общинската собственост – чл. 45а, ал. 1; Раздел І на Глава втора от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 13, т. 4.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Декларация по образец;

-          Удостоверение от Адресна служба на СДВР на МВР за адресна регистрация на лицето и всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/ - 09-то РУП,адрес: ж.к. „Люлин IV”, бл. 464, вх. В;

-          Удостоверения от Службата по вписвания за извършени сделки с имоти за последните десет години на територията на Столична община, а при необходимост и от други населени места, за всички членове на семейството/домакинството – адрес: гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;

-          Удостоверения за декларирани данни по месторождение и местонахождение - Дирекция „Общински приходи“- отдел „Общински приходи Надежда – Връбница“, адрес: гр. София, ж.к. „Надежда“, ул. „Траен мир“ № 1;

-          Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за предходната година за лицето и всички пълнолетни членове на семейството /домакинството/, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации;

-          Копие от договор за свободен наем, когато лицето и членовете на неговото семейство/домакинство живеят на свободно договаряне или копие от документ за собственост на имота, който обитават;

-          Копие от акт за раждане на непълнолетни лица, ако има такива;

Копие от акт за граждански брак или от бракоразводно решение, ако има такова;

-          Копие от решение на ТЕЛК, ако има такъв;

-          Застрахователна стойност на МПС, ако притежава такова;

-          Декларация от домоуправителя за всички живущи на адреса;

-          Копия от лична карта;

-          Документ за платена такса.

Процедура по предоставяне на услугата:

-          Прием на заявлението с приложените документи в деловодството на районната администрация;

-          Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към кмета на район „Надежда“;

-          Разглеждане на заявлението и приложените документи за допустимост в отдел „УОСЖФРКТД“;

-          Районната комисия за картотекиране на нуждаещи се граждани, назначена със Заповед на Кмета  разглежда  искането  и  приложените  към  него  документи  в  двумесечен  срок  от постъпването му;

-          Комисията взема решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи съгласно чл. 8 от НРУУРОЖТСО;

-          Решенията на комисията се оформя в протокол (по образец) и се връчва на заявителите по реда на ГПК и подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред кмета на района по реда на Закона за административното производство. Кметът на района се произнася в 14 – дневен срок с мотивирано решение, с което се изчерпва възможността за обжалване по административен ред.

*Важно: Включените в картотеката лица са длъжни да подават декларация по чл. 6, ежегодно между 1 и 31 декември, както и при промяна на обстоятелствата по чл. 5 да уведомят районната администрация в едномесечен срок писмено, чрез попълване на нова декларация, придружена с необходимите документи.

Срок за изпълнение: - 60 дни.

Такса за предоставяне на услугата: - 20.00 лв.

Свали Образец-Заявление