Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Правно основание: Закона за общинската собственост – чл. 62, ал. 2; Наредбата за общинската собственост - чл. 34; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 11, т. 8.

*Услугата може да бъде заявена и по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на Столична община.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

-          Скица на имота, издадена от СГКК;

-          Документ за собственост.

-          Удостоверение за наследници;

-          Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост;

-          Документ за платена такса

Срок за изпълнение:

-          7 работни дни -за обикновена услуга;

-          3 работни дни -за бърза услуга;

-          1 работен ден-за експресна услуга.

Цена за предоставяне на услугата:

-    15.00 лв.-за обикновена услуга;

-    22.50 лв.-за бърза услуга;

-    30.00 лв.-за експресна услуга.

Свали Образец-Заявление