Разпределение на пасища, мери и ливади ПМЛ от общинския поземлен фонд

Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 37и; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 8б, т. 1.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Копие на документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за собственост на упълномощеното лице;

-          Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличен търговец съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

-          Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице;

-          Декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ по образец;

-          Декларация във връзка с участие в споразумение за разпределение на масиви за ползване на ПМЛ, съгласно разпоредбата на чл. 37ж от ЗСПЗЗ по образец;

-          Приложение № 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект по образец;

-          Приложение № 2 – Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади по образец.

Процедура:

-          Столичен общински съвет ежегодно в срок до 1 март приема решение съгласно чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите;

-          Земеделските стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, подават заявления по образец в съответния район по местонахождението на животновъдния им обект до 10 март включително.

-          В срок до 25 март комисия, назначена от кмета на района, разглежда подадените заявления и съставя протокол, в който изразява становище за допускане за участие на заявителите до процедурата за разпределение на ПМЛ от ОПФ.

-          Разпределение на пасищата, мерите и ливадите се извършва от комисията, за което се съставя протокол в срок до 1 май, който се одобрява от кмета на района. Протоколът се обявява, чрез поставяне на информационното табло в сградата на района и се публикува на интернет страницата на района.

-          При недостиг на ПМЛ от ОПФ в землището, в което е регистриран животновъдния обект, към разпределените имоти се извършва допълнително разпределение в съседни землища – при наличие на свободни площи от комисия, назначена от Кмета на Столична община.

-          Сключване на договори за наем въз основа на протокола на районната комисия и на протокола на комисията, назначена от кмета на Столична община.

Такса за ползване – 10 лв./ха

Свали Образец-Указания за попълване на прил.1 и прил.2 към заявлението

Свали Приложение 1

Свали Приложение 2