Отписване от актовите книги за общинска собственост

Правно основание: Закона за общинската собственост - чл. 64, ал. 1; Наредбата за общинската собственост – чл. 33, ал. 1.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за собственост;

-          Скица за имота, издадени от СГКК;

-          Комбинирана скица за пълна или частична идентичност;

Срок за изпълнение: - 30 дни.

* Преписката се окомплектова от районната администрация и се изпраща до Кмета на Столична община.

Свали Образец-Заявление