Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Правно основание: Гражданско-процесуален кодекс - чл. 587, ал. 2; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 5, т. 15.

Необходими документи:

-          Заявление-декларация – 4 екземпляра /образец/;

-          Други документи, доказващи косвено собствеността или вещното право на молителя;

-          Комбинирана скица за пълна или частична идентичност, при необходимост;

-          Документ за платена такса

Срок за изпълнение: - 30 дни.

Такса за предоставяне на услугата: - 20.00 лв.

Свали Образец-Молба-декларация