Настаняване под наем

Правно основание: Закона за общинската собственост – чл. 42, ал. 1, т. 1  и чл. 43; Раздел ІІ и ІІ на Глава втора от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 5, т. 2. Сключен договор за наем и издадена заповед за настаняване от кмета на района.

Такса за настаняване под наем: - 10.00 лв.

Свали Образец-Декларация