Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот

Правно основание: Закона за общинската собственост - чл. 36; Наредбата за общинската собственост – чл. 55; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 11, т. 26.

Необходими документи:

-          Заявление в свободен текст;

-          Документ за собственост;

-          Скица за имота и за сгради, ако има такива, издадени от СГКК;

-          Комбинирана скица за пълна или частична идентичност;

-          Документ за платена такса.

Срок за изпълнение: - 30 дни.

Цена за услугата: - 30.00 лв., без ДДС.

* Преписката се окомплектова от районната администрация, съгласно изискванията на чл. 35 от Наредбата за общинската собственост. Преписката, придружена с доклад и проект на решение се изпраща до Столичен общински съвет.