Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Правно основание: Закона за общинската собственост – чл. 62, ал. 4; Наредбата за общинската собственост - чл. 30, т. 6; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 5, т. 25.

*Услугата може да бъде заявена и по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на Столична община.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

-          Скица на имота, издадена от СГКК;

-          Документ за собственост;

-          Удостоверение за наследници;

-          Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост;

-          Документ за платена такса

Срок за изпълнение:

-          7 работни дни -за обикновена услуга;

-          3 работни дни -за бърза услуга;

-          1 работен ден-за експресна услуга.

Такса за предоставяне на услугата:

-    15.00 лв.-за обикновена услуга;

-    22.50 лв.-за бърза услуга;

-    30.00 лв.-за експресна услуга.

Свали Заявление - образец