Издаване на писмено съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на Столична община

Правно основание: Закона за задълженията и договорите - чл. 179, във връзка с чл. 19 от                                     Правилника за вписванията; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 11, т. 23.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за собственост;

-          Схема на самостоятелен обект, издадена от СГКК;

-          Операционна бележка от ДСК за изплатена ипотека;

-          Документ за платена такса.

Срок за изпълнение: - 7 дни.

Цена за услугата: - 30.00 лв., без ДДС.

Свали Образец-Заявление