Издаване на заповед за изземване на имот

Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 34, ал. 1; Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 23, т. 4.

Необходими документи:

-          Заявление в свободен текст;

-          Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

-          Скица на имота, издадена от СГКК;

-          Документ за възстановено право на собственост или учредено право на ползване; -

-          Удостоверение за наследници;

-          Документ за платена такса

Процедура по предоставяне на услугата:

-          За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, или от регионалните му териториални структури и/или от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

-          Въз основа на представените и събрани документи се изготвя констативен акт от районната администрация.

-          Отправя се покана до ползвателя на имота за доброволното му освобождаване, връчена по реда на АПК.

-      Издава се заповед на Кмета на района за принудително изземане на имотите по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

-      Съставяне на протокол за въвод във владение на собственика.

*Забележка:В 7-дневен срок от датата на получаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение

Срок за изпълнение: - 30 дни.

Такса за предоставяне на услугата: - 20.00 лв.