Извършване на писмени справки относно разпределение на идеални части от общите части на сграда с етажна собственост

Правно основание: Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО - Приложение № 11, т. 6.

Необходими документи:

-          Заявление по образец;

-          Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

-          Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение при необходимост;

-          Документ за платена такса

Срок за изпълнение:

-          7 работни дни -за обикновена услуга;

-          3 работни дни -за бърза услуга;

Цена за предоставяне на услугата:

-    15.00 лв.-за обикновена услуга;

-    22.50 лв.-за бърза услуга;

-    30.00 лв.-за експресна услуга.

Свали Заявление-образец