Изготвяне на становище, експертна оценка, служебна бележка или друг документ, издаден от районната администрация по искане на физически или юридически лица

Бланка:

Заявление в свободен текст

Необходими документи:

-          Заявление в свободен текст

-          Други документи, отнасящи се до конкретния случай

-          Документ за платена такса

Срок:

30 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Цена:

30лв. без ДДС

Издаден от:

Заместник-кмет или Главен инженер на район „Надежда“