Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-005

РА-УТ-049

Необходими документи:

-          Заявление за съгласуване и одобряване на проект за изменение на инвестиционен проект, по който е издадено разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура (чл. 154, ал. 5 от ЗУТ)

-          Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ - по образец

-          Документ за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Предварителен договор за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура със съответното експлоатационно дружество (при необходимост)

-          Разрешение за строеж на обекта (влязло в сила)

-          Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

-          Проект за изменение на одобрения инвестиционен проект от район „Надежда“ с нанесените промени в цвят (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), който да е съгласуван с: „Софийска вода“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД (при необходимост), „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „БТК“ ЕАД, „Улично осветление“ ЕАД, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (при необходимост), Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ към Направление „Архитектура и градоустройство“, Направление „Архитектура и градоустройство“ (ако строежът е трета категория), Столична РЗИ (ако в сградата има обекти, подлежащи на контрол от Столична РЗИ), Столична дирекция „Пожарна безопасност и Защита на населението“, Дирекция „Управление и анализ на трафика“, СДВР КАТ – София

-          Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)

-          Други документи

Срок:

Ако оценката за съответствие се извършва с приемане от експертен съвет (чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ) - 30 дни

Ако оценката за съответствие се извършва като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант (чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) - 14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

50% от размера на таксата за одобряване и съгласуване на инвестиционния проект

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

Заявление

Декларация