Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура

Бланка:

РА-УТ-004

Необходими документи:

-          Заявление за съгласуване и/или одобряване на инвестиционен проект за обекти на техническата инфраструктура 

-          Документ за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Документ за учредено право на строеж в чужд имот

-          Разрешение за строеж (влязло в сила) на сградата (която ще се захранва)

-          Фирмени документи

-          Предварителен договор за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура със съответното експлоатационно дружество

-          Инвестиционен проект (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), който да е съгласуван с: „Софийска вода“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД (при необходимост), „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „БТК“ ЕАД, „Улично осветление“ ЕАД, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (при необходимост), Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ към Направление „Архитектура и градоустройство“, Направление „Архитектура и градоустройство“ (ако строежът е трета категория), Столична РЗИ (ако в сградата има обекти, подлежащи на контрол от Столична РЗИ), Столична дирекция „Пожарна безопасност и Защита на населението“, Дирекция „Управление и анализ на трафика“, СДВР КАТ - София

-          Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ (не е задължителна за строежите от четвърта до шеста категория)

-          Други документи

Срок:

Ако оценката за съответствие се извършва с приемане от експертен съвет (чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ) - 30 дни

Ако оценката за съответствие се извършва като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант (чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ) - 14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

За площни и пътни обекти, извън тези, които са публична собственост (вкл. инженерни мрежи) - 0,06лв./кв.м

За съгласуване на улични проводи (водопровод, канал, топлопровод, газопровод, ел. кабели, улично осветление, съобщителни и информационни кабели и др.), извън тези, които са публична собственост - 0,10лв./л.м, но не по-малко от 5лв.

За съгласуване на съоръжения към инженерна инфраструктура - трафопост, абонатна станция, котелно, пречиствателни съоръжения и др. - 20лв.

Одобрен от:

Главен инженер на район „Надежда“

Образец-Заявление