Заявление за регистриране на изпълнен строеж на техническата инфраструктура и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 177 от ЗУТ)

Бланка:

НАГ-017

Необходими документи:

-          Заявление за регистриране на изпълнен строеж на техническата инфраструктура и издаване на удостоверение за въвеждането му в експлоатация (чл. 177 от ЗУТ)

-          Декларация за състояние на преписка в ДНСК - по образец

-          Декларация относно собствеността - по образец

-          Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността (задължителен за строежи от четвърта категория)

-          Разрешение за строеж за обекта

-          Актове и протоколи, изготвени по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

-          Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа в оригинал, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

-          Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

-          Документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима

-          Договор за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура със съответното експлоатационно дружество

-          Констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура

-          Договор за гаранции

-          Констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж на техническа инфраструктура

-          Технически паспорт на строежа

-          Други документи

Срок:

7 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Цена:

За строежи четвърта категория:

- за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2 - по 150лв. на 100 линейни метра, но не повече от 3 000лв.

- за обекти на техническата инфраструктура четвърта категория - 50лв. на линеен метър, но не повече от 1000лв.

За строежи пета категория:

- за обекти на техническата инфраструктура пета категория - 50лв. на линеен метър, но не повече от 1000лв.

Подписан от:

Главен инженер на район „Надежда“