Заявление за премахване, кастрене на растителност

Бланка:

РА-УТ-034

 

Необходими документи:

1.      Ако дърветата са в собствен имот с режим на етажна собственост (ЕС):

-          Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Документ за собственост на имота

-          Протокол от Общо събрание на (ЕС)

-          Документ за платена такса

2.      Ако дърветата са в собствен имот без режим на етажна собственост (ЕС):

-          Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Документ за собственост на имота

-          Ако причината за искането е предстоящо строителство - копие от Виза проектиране, Геодезическо заснемане на съществуващата растителност и проект по част „Паркоустройство и благоустройство“

-          Документ за платена такса

3.      Ако дърветата са в общински или държавен имот:

-          Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Протокол от Общо събрание на (ЕС)

 

Срок:

Обикновена заявка - 30 дни

Бърза заявка - 14 дни

Експресна заявка - 7 дни

 

Правно основание:

Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Закон за устройство на територията; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

 

Цена:

За физически лица:

  Обикновена заявка Бърза заявка Експресна заявка
до 5 броя дървета 30лв. без ДДС 45лв. без ДДС 60лв. без ДДС
над 5 броя дървета 50лв. без ДДС 50лв. без ДДС 50лв. без ДДС

 За юридически лица:

  Обикновена заявка Бърза заявка Експресна заявка
до 5 броя дървета 30лв. без ДДС 57лв. без ДДС 76лв. без ДДС
над 5 броя дървета 50лв. без ДДС 75лв. без ДДС 100лв. без ДДС 

Издаден от:

Заместник-кмет на район „Надежда“

Свали заявление-образец