Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

Бланка:

РА-УТ-009

Необходими документи:

-          Заявление за презаверяване на издадено разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура по реда на чл. 153, ал. 3 от ЗУТ

-          Документ за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Съгласуван и одобрен инвестиционен проект от район „Надежда“ (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти), който да е съгласуван с: „Софийска вода“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД (при необходимост), „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „БТК“ ЕАД, „Улично осветление“ ЕАД, „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (при необходимост), Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ към Направление „Архитектура и градоустройство“, Направление „Архитектура и градоустройство“ (ако строежът е трета категория), Столична РЗИ (ако в сградата има обекти, подлежащи на контрол от Столична РЗИ), Столична дирекция „Пожарна безопасност и Защита на населението“, Дирекция „Управление и анализ на трафика“, СДВР КАТ – София

-          Разрешение за строеж на обекта (влязло в сила)

-          Други документи

Срок:

14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

50% от размера на таксата за издаденото разрешение за строеж

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

Образец-Заявление