Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж за обекти на техническата инфраструктура (чл. 175 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-007

Необходими документи:

-          Заявление за предаване на екзекутивна документация на изпълнен строеж за обекти на техническата инфраструктура (чл. 175 от ЗУТ)

-          Документ за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Разрешение за строеж на обекта (влязло в сила)

-          Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни работи по съответната специалност с нанесените промени в цвят

-          Други документи

Срок:

30 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

30% от размера на таксата за одобряване и съгласуване на инвестиционния проект

Одобрен от:

Главен инженер на район „Надежда“

Заявление за предаване на екзекутивна докум. на изпълнен строеж за обекти на техническата инфраструктура