Заявление за подписване на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строеж на техническа инфраструктура

Бланка:

РА-УТ-032

Необходими документи:

-          Заявление за изготвяне на констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж на техническа инфраструктура

-          Разрешение за строеж за обекта

-          Екзекутивна документация (при необходимост)

-          Констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции преди издаване на разрешение за строеж за техническа инфраструктура

-          Договор за гаранции

-          Констативен протокол за състоянието на настилки и терени във връзка с договор за гаранции след приключване на строеж на техническа инфраструктура

-          Снимков материал

-          Констативен акт обр. 15 за установяване годността на строежа - 4 екземпляра

-          Други документи

Закон за устройство на територията; Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Цена:

Безплатно

Подписан от:

Главен инженер на район „Надежда“

Образец-заявление