Заявление за измерване, кубиране и маркиране на дървесина

Бланка:

РА-УТ-036

Необходими документи:

-          Копие от документ за самоличност

-          Разрешително за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Документ за платена такса

Срок:

10 дни

Правно основание:

Закон за горите

Такса:

5лв. за плътен куб. м, но не по-малко от 10лв.

Издаден от:

Служител от отдел „ИИБЕ“

Образец-Заявление