Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл. 181 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-015

Необходими документи:

-          Заявление за издаване на удостоверение за „груб строеж“ (чл. 181 от ЗУТ)

-          Документ за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Разрешение за строеж за обекта

-          Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

-          Акт обр. 14 за приемане на конструкцията

-          Снимков материал

-          Други документи

Срок:

14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

Такса:

За строежи трета категория - 750лв.

За сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - за строежи трета категория - 375лв.

За строежи четвърта категория:

- за жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители - 750лв.

- за производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях - 750лв.

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 250лв.

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от четвърта категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 250лв. + 0,50лв. за всеки кв.м над 100 кв.м

За строежи пета категория:

- за жилищни и смесени сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители - 500лв.

- за производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях - 750лв.

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП до 100 кв.м - 100лв.

- за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория за строежи с РЗП над 100 кв.м - 100лв. + 0,30лв. за всеки кв.м над 100 кв.м

За сгради ново строителство на етап до нулев цикъл за строежи от четвърта и пета категория - 50 % от гореизброените цени

Подписан от:

Главен инженер на район „Надежда“

0бразец-Заявление