Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии"