Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

Бланка:

РА-УТ-028

Необходими документи:

-          Заявление за издаване на направление за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси

-          Проект по част ПУСО

-          Копие от договор на Възложителя с лице, притежаващо документ, издаден по реда на ЗУО за третиране и транспортиране на завените количества отпадъци и/или разрешение на Възложителя

-          Копие от разрешението и/или регистрационния документ по чл. 35 от ЗУО

-          Други документи

Срок:

14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Закон за управление на отпадъците; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Такса:

Безплатно

Издаден от:

Главен инженер на район „Надежда“

Образец-Заявление за издаване на напр. за определяне на маршрут за трансп. на строит.отпадъци