Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-019

Необходими документи:

-          Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 190 от ЗУТ)

-          Документ/и за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Скица на имота от СГКК

-          Копие-извадка от действащ ПУП

-          Скица - предложение за трасето и начина на преминаване през чуждите поземлени имоти, разработено върху извадка от действащ ПУП

-          Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно прокарване на временния път

-          Други документи

Правно основание:

Закон за устройство на територията

Обезщетение:

При необходимост обезщетението се определя по реда на чл. 191 от ЗУТ въз основа на експертна оценка за съответната година, изготвена от лицензирано лице

Издаден от:

Кмет на район „Надежда“

Заявление за издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-020

Необходими документи:

-          Заявление за издаване на заповед за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до поземлен имот (чл. 192 от ЗУТ)

-          Документ/и за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Скица на имота от СГКК

-          Копие-извадка от действащ ПУП

-          Скица - предложение за трасето и начина на преминаване през чуждите поземлени имоти, разработено върху извадка от действащ ПУП

-          Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно прокарване на временния път

-          Други документи

Правно основание:

Закон за устройство на територията

Обезщетение:

Определя се по реда на чл. 210 от ЗУТ въз основа на експертна оценка, изготвена от лицензирано лице

Издаден от:

Кмет на район „Надежда“

Образец-Заявление