Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ)

Бланка:

РА-УТ-021

 

Необходими документи:

-          Заявление за издаване на заповед за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот (чл. 193 от ЗУТ)

-          Документ/и за собственост

-          Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя)

-          Скица на имота от СГКК

-          Копие-извадка от действащ ПУП

-          Скица - предложение за трасето и начина на преминаване през чуждите поземлени имоти, разработено върху извадка от действащ ПУП

-          Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно прокарване на временния път

-          Други документи

 

Правно основание:

Закон за устройство на територията

 

Обезщетение:

Определя се по реда на чл. 210 от ЗУТ въз основа на експертна оценка, изготвена от лицензирано лице

 

Издаден от:

Кмет на район „Надежда“

Свали заявление-образец