Заявление за временно ползване на общински терен за строителна площадка

Бланка:

РА-УТ-004

Необходими документи:

-          Заявление за одобряване на проект по част ПБЗ и/или ПУСО преди откриване на строителна площадка и/или преди започване на дейности по изграждане или премахване на строеж (чл. 156б от ЗУТ)

-          Разрешение за строеж (влязло в сила)

-          Проект по част ПБЗ, който да е съгласуван с Дирекция „Управление и анализ на трафика“ и СДВР КАТ – София

-          Проект по част ПУСО

-          Други документи

Срок:

14 дни

Правно основание:

Закон за устройство на територията; Закон за управление на отпадъците; Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Такса:

Безплатно

Одобрен от:

Главен инженер на район „Надежда“

Образец-Заявление