Заснемане и експертна оценка на растителност

Бланка:

Заявление в свободен текст

 

Необходими документи:

1.      Ако дърветата са в собствен имот с режим на етажна собственост (ЕС):

-          Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Документ за собственост на имота

-          Протокол от Общо събрание на (ЕС)

-          Документ за платена такса

2.      Ако дърветата са в собствен имот без режим на етажна собственост (ЕС):

-          Заявление за премахване/кастрене/преместване на растителност

-          Документ за собственост на имота

-          Ако причината за искането е предстоящо строителство - копие от Виза проектиране, Геодезическо заснемане на съществуващата растителност и проект по част „Паркоустройство и благоустройство“

-          Документ за платена такса

 

Срок:

30 дни

 

Правно основание:

Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община; Закон за устройство на територията; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставени от Столична община

 

Цена:

За физически лица - 25лв. без ДДС

За юридически лица - 38лв. без ДДС

 

Издаден от:

Заместник-кмет на район „Надежда“