Сдружения на собствениците - обща информация

На 28.01.2015 г., на заседание на Министерски съвет беше приета и утвърдена Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

В рамките на Програмата се осигуряват 1 млрд. лева от правителството под формата на банкова гаранция на Българска банка за развитие, която ще обезпечи дейностите по Програмата.

Териториалният обхват на програмата включва всички общини в страната, а продължителността ѝ ще е две години или до изчерпване на финансовия ресурс. Правителството утвърди условията, механизмите на програмата, финансовата рамка и образци на всички документи, които касаят нейната реализация.

Основна цел на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради е намаляване на енергопотреблението на всички многофамилни жилищни сгради. Най-важната полза от реализиране на Програмата е икономия на средства, на разходите на домакинствата, особено през зимните месеци. Това ще доведе до повишаване стойността на имотите, а облика на градовете ни ще бъде подобрен. Освен социалния и финансовия ефект за домакинствата има и сериозен икономически ефект за целия строителен бранш, особено за малките и средни фирми,тъй като програмата осигурява и допълнителна заетост в бранша.

Необходими документи

Методически указания (.rar)

Презентация на Програмата