Удостоверение за съпруг и родствени връзки

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на правосъдието, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

Необходими документи:

  • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;  

  • Документ за самоличност;

  • Фактура за платена такса;

  • Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: обикновена- 7 дни, бърза- 3 дни, експресна- до 24 часа

Такса: 5.00 лв., 7.50 лв., 10.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102 и на портала за електронни административни услуги на Столична община.

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11-54

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданска регистрация в отдел "АИО".

Свали Образец