Удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина