Промяна в Актове по гражданско състояние

Правно основание: Закон за гражданската регистрация- чл. 74 и чл. 76, Закон за българското гражданство, НАРЕДБА № РД-02-20-9/21.05.2012г. за функциониране на Единнната система за гражданска регистрация- чл. 31 и чл. 32

 Необходими документи:

  • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението; 

  • Документ за самоличност;

  • Съдебно решение;

  • Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 103.

Телефони за контакти: 02/495-11-55, 02/495-11-56

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "АИО".

Образец 1