Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184/1958 г. ДВ бр.73/1958 г, изм. бр.10/4.02.1964, бр.77/28.09.1976 г., бр.96/7.12.1982г., бр.77/4.10.1983 г., бр.103/25.12.1990 г.), Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

Необходими документи:  

  • Документ за самоличност;

  • Документ по гражданската регистрация, издаден от СО р-н „Надежда“.

Срок за изпълнение: експресна- до 24 часа

Такса: 5.00 лв.

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 102.

Телефон за контакти: 02/495-11-31, 02/495-11-54

Отговорно лице: Вписване в регистъра и полагане на щемпел- дл. лице по гр. състояние, подпис - длъжностно лице определено със заповед на кмета и със спесимент на подписа в Министерство на външните работи на Р. България.

Свали Образец