Издаване на Удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

На основание на:

- Закон за гражданската регистрация - чл. 24; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3

- Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 24

- Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Свали Образец