Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

На основание на:

- Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1

- Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 22, ал. 1

- Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Свали Образец