Издаване на Справка по искане на съдебни изпълнители

Правно основание: Граждански процесоален кодекс чл. 431, ал. 3 и ал. 4, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

Необходими документи:

  • Заявление свободен текст; 

  • Фактура за платена такса;

 Срок за изпълнение: обикновена- 7 дни

Такса: според вида на исканото удостоверение

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 103 и на портала за електронни административни услуги на Столична община.

Телефон за контакти: 02/495-11-55, 02/495-11-56

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданска регистрация в отдел "АИО".