Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

Правно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13 

Необходими документи:  

- Документ за самоличност;
- Заявление по образец;
- Фактура за платена такса;
- Нотариално заверено пълномощно (в случаите на упълномощаване).
- Срок за изпълнение: В деня на заявяване

Такса: 2,00 лв. /страница

Място на извършване: Център за услуги и информация на гражданите - ЦУИГ , ІІ и ІІІ  работно място,  Кметства в населените места 

Отговорно лице: Длъжностни лица - главен специалист „ГРАО”; старши специалист "ГРАО"

Свали Образец