Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

А) Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени. Възстановяват се имената на починали български граждани, на които имената са били принудително променени.

Б) Заявлението се подава до кмета на община/района, където се съхранява акта за раждане.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, НАРЕДБА № РД-02-20-6/24.04.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столична община.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност;

  • Заявление с нотариална заверка на подписа на лицето /наследниците / (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);

  • Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане (при възможност).

Срок за изпълнение: 30 дни   

Срок на валидност: до промяна на данните

Място на извършване: ул. „Кирил Дрангов“ № 55, административната сграда, ет. 1, стая 103.

Телефон за контакти: 02/495-11-55, 02/495-11-56

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние в отдел "АИО".

Свали Образец