Регистрация на кучета - обща информация

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

 1. Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6-седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.
 2. За кучета – домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл.4. ал.1, т.5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.
 3. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето – домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.
 4. При кучета – домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят чип в 6 - месечен срок от влизане в сила на тази наредба.
 5. Всеки собственик на куче – домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към съответния район, независимо дали същото е освободено от дължимия данък, съгласно чл.175 на ЗВД, като попълват декларация по образец, съгласно Приложение „а” от настоящата наредба.
 6. В декларацията по т.5 на чл.4, ал.1 от настоящата наредба се въвеждат следните данни:
  1.  За всяко физическо лице - собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:
   1. Собствено, бащино име и фамилно име;
   2. ЕГН (ЛНЧ);
   3. Адрес по местоживеене и постоянен адрес;
   4. Номер на транспондера /чип/ на животното;
  2. За всяко юридическо лице - собственик на куче – домашен любимец се въвеждат и обработват данни:
   1. Наименование;
   2. Булстат/ЕИК;
   3. Адрес на регистрация;
   4. Адрес на управление;
   5. Управител (лице за контакти);
   6. Номер на транспондера /чип/ на животното.
  3. Към декларацията за притежаване на куче – домашен любимец се въвеждат данни, съгласно Приложение 1 от настоящата наредба и се прилага ксерокопие на съответната страница от паспорта за удостоверяване на обстоятелствата за освобождаване от такса „притежаване на куче”, съгласно изискванията на ЗВД и ЗЗЖ.
 7. При промяна на адреса и на собствеността, собственикът е длъжен да уведоми районната данъчна служба в срок до 2 месеца, а при смърт на кучето – домашен любимец, в срок от 7 дни след настъпване на събитието.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА
Можете да изтеглете декларацията от тук