Местни избори 2019г.

Карта на избирателните секции

Списък с адресите на местата за гласуване на територията на район Надежда

Списък с номерата на избирателните секции и административните адреси попадащи в тях на териториятана район "Надежда"

Заповед № СОА19-РД09- 125805.09.19г. на кмета на Столична община за образуване на 1565 секции на територията на Столична община за произвеждане на Местни избори - 2019г.

Уведомление за консултации с политически партии за Местни избори - 2019г.

Заповед №РНД19-РД56-269/11.09.2019г. за Места за обявяване на избирателните списъци на територията на район "Надежда"

Предварителни избирателни списъци - част I за гласуване в Местни избори - 2019г.

Справка по Единен Граждански Номер в избирателните списъци 

Справка по адрес в избирателните списъци 

Справка чрез SMS по Единен граждански номер в избирателните списъци

Справка чрез стационарен телефон по Единен граждански номер в избирателните списъци

Заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.19г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др.

Приложение към заповед № СОА19-РД09-1292/17.09.19г.

Писмо от Централна избирателна комисия за Местни избори - 2019г.

Видеоклипове на Централна избирателна комисия.

Банери на Централна избирателна комисия.

Заповед № СОА19-РД09-1293/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс в административните сгради на Столична община, където се полага труд от администрацията 

Заповед № СОА19-РД09-1294/17.09.2019 г. на кмета на Столична община за забрана използването на общинския транспорт на територията на общината за провеждане на предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс

Решение № 766-МИ / 09.10.2019 за график за обучение на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Заповед № СОА19-РД09-1419/14.10.2019 г. на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 26.10.2019 г. и в изборния ден на 27.10.2019 г., респективно в предизборния ден на 02.11.2019 г. и в изборния ден на 03.11.2019 г. при провеждане на евентуален втори тур на изборите

Осигуряване на специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването в изборния ден