Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация,на изборите на 11 юли 2021 г.


Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация,
на изборите на 11 юли 2021 г.

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия имат избирателите, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина съгласно чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, в Предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – 11 юли 2021 г., като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района или кметството, орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 11 юли 2021 г. включително.

В случай че сте поставен под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, но желаете да упражните правото си на глас в изборния ден, можете да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в Предсрочните избори за народни представители на 11.07.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при условие, че отговаряте на следните условия:

·         Да сте поставен под задължителна изолация, не по-рано от 28 юни 2021 г., като за дата на изолиране се счита датата на положителния резултат за COVID-19;

·         Да сте поставен под задължителна карантина, не по-рано от 02 юли 2021 г.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 (Решение № 350-НС/30 юни 2021 г.):

·         Подадено от упълномощено лице с пълномощно в свободен текст (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по местонахождение на адреса на изолация или карантина;

·         Изпратено по факс: 02 988 56 97;

·         Изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. Чрез подаване на заявление по електронен път:

·         Чрез Портала на Столична община https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index, (без да е налице изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП Evro Trust или облачен КЕП B-Trust);

·         Изпратено попълнено заявление на електронна поща: psik.covid@sofia.bg  (без изискване за подпис).

БЛАНКА

3. На безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Заедно можем всичко!

ОТП екипът на Столична община