Гласуване на избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ
 

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните  правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 21 март 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 14 (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) и приложено копие от ТЕЛК/НЕЛК и

·        подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;

·        изпратено по факс: 02 988 56 97;

·        изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ 

2. По електронен път чрез подаване на електронно заявление и приложен ТЕЛК/НЕЛК,  по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), Регламент (ЕС) № 910/2014, подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис):

·        чрез Портала на Столична община за електронни услуги – Избори за народни представители – 2021 г.  https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori2019/index 

·        на ел. поща psik@sofia.bg

·        на ел. поща info@so-nadejda.com

БЛАНКА 

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

В случай че не сте успели да подадете заявление до 21 март 2021 г., разполагате с допълнителна възможност до 29 март 2021 г. (включително), при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на СО www.sofia.bg/election или да се свържете с нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.